Οδηγίες

Το 1 δηλώνει την μικρότερη ικανοποίηση και το 5 την μεγαλύτερη.